Regulamin sklepu decogres.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.decogres.pl prowadzony jest przez ASW DESIGN CREATIONS z siedzibą : ul. Markowska 22 lok. U6 , 03-742 Warszawa  NIP: 1130276296, REGON: 141308639 z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

adres poczty elektronicznej: kontakt@decogres.pl, numer telefonu: 798 863 307

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego .

3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przy rejestracji prawdziwych danych osobowych i teleadresowych oraz zaakceptowanie regulaminu Sklepu.

§2. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3 .KONSUMENT/KLIENT– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 4.nr 16, poz. 93 ze zm.).

5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym mogąca lub będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. NEWSLETTER –  Elektroniczna Uługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

9.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.decogres.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  ASW DESIGN CREATIONS z siedzibą : ul. Malczewskiego 12A m 2 ,05-091 Ząbki  NIP: 1251703544, REGON: 385650811 z wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

adres poczty elektronicznej: zamowienia@decogres.pl numer telefonu: 513281705

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

14. PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

15. PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę

16. DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem Koszty-transportu

17. DOWÓD ZAKUPU – faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

18. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

19. Warunki realizacji zamówienia:

Wszystkie zamówienia złożone w naszym sklepie , będą potwierdzone telefonicznie lub e-mailowo przez Dział Obsługi Klienta naszej firmy. Zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi dopiero z chwilą potwierdzenia dostępności towaru przez sklep. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 66 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do nie zrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Powodem uchylenia się od skutków naszego oświadczenia woli może być istotny błąd co do ceny przedmiotu umowy sprzedaży - błędna cena przedmiotu sprzedaży jest niższa od ceny prawidłowej (rynkowej), co wskazuje że błąd ma charakter istotny.

Zgodnie z art. 84 § 1 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

§3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@decogres.pl. 

3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

5. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminu. 

2. Internetowy sklep www.decogres.pl służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia  są  przyjmowane  24  godziny  na dobę, przez cały rok za pośrednictwem serwisu www.decogres.pl.

4. Cena Produktu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki VAT.

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

8. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.decogres.pl, wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.

9. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.

10. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

11. Otrzymanie przez  www.decogres.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedającego.

12. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.

13. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu (np. usłojenie, odcień, kolorystyka).

14. Podawany rozmiar płytek jest wymiarem nominalnym określonym przez producenta, natomiast wymiar roboczy a więc rzeczywisty może się delikatnie różnić. Dla przykładu płytka o rozmiarze nominalnym 60x60 może mieć wymiar rzeczywisty 59,5x59,5. Nie jest to zależne od sklepu, tylko producenta płytek i nie stanowi wady produktu.

§5 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi  sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, lub przekazu pocztowego.

3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Bank: mBANK.

Numer rachunku: 02 1140 2004 0000 3102 8136 2552

4. Płatność przy odbiorze(jeżeli jest włączona taka możliwość) Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

6. Do każdego zamówienia jest wystawiany paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. 

7. W formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.  

8. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego produkty są gotowe do wysyłki i jest przesyłana w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy.

9. Wszystkie ceny podane są w PLN i zawierają podatek VAT.

§6  KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub transportu własnego.

2. Zamówienia  są  przyjmowane  24  godziny  na dobę, przez cały rok za pośrednictwem serwisu www.decogres.pl.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikające nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia z winy producenta lub firmy kurierskiej.

4. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.

5. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości. 

7. W przypadku sprowadzenia produktów na specjalne zamówienie kupującego, kupujący zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 40% wartości zamówienia, a pozostałą kwotę przed wysyłką towaru.

8. Podczas odbioru przesyłki - Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem ilościowym, oraz wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W razie ich wsytąpienia, należy spisać protokół szkody z kierowcą i przesłać go wraz ze zdjęciami niezwłocznie na nasz adres mailowy www.decogres.pl.

9. W przypadku dostawy towaru na palecie kurier nie wnosi towaru do lokalu. 

10. Brak zapłaty w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży, co skutkuje anulowaniem zamówienia i zwolnieniem rezerwacji towaru.

11. Za datę zapłaty za towar w przypadku wyboru płatności w formie zwykłego przelewu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu. Jedynie w całości opłacone zamówienie jest wysyłane do Klienta.

12. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w magazynie przy ul. Bartyckiej 175  w Warszawie od pon. do pt. w godz. 10- 17. W dniu planowanego odbioru (lub dzień wcześniej) należy skontaktować się z naszą firmą w celu podania przybliżonej godziny odbioru. Odbiór osobisty jest możliwy tylko po wpłynięciu zapłaty za zamówiony towar.

13. Termin realizacji może ulec zmianie w zależności od bieżących rezerwacji towarów na magazynie oraz na stanach  magazynowych naszych dostawców i zostanie określony przez pracownika sklepu internetowego www.decogres.pl.

14. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w zakładce „Transport”. Przy zamówieniach towaru różnego rodzaju pod uwagę będzie brany najdłuższy czas oczekiwania. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy.

15. Wysłanie zamówionego towaru kurierem jest jednoznaczne z jego realizacją a dostawa towaru do klienta określa rozliczenie transakcji z klientem.

16. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera

§7  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i UPRAWNIENIA

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

a) pisemnie na adres: Markowska 22 lok. U6 , 03-742 Warszawa

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@decogres.pl

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na końcu Regulaminu „ Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od dnia zawarcia umowy.

4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni 

a) pisemnie na adres: Markowska 22 lok. U6 , 03-742 Warszawa 

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@decogres.pl z wyjątkiem wskazanym w punkcie kolejnym.

5. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsu menta w złożonym przez niego zamówieniu.

6. Towar sprowadzany na specjalne zamówienie klienta, nie podlega zwrotowi.

7. Możliwość zwrotu według obowiązujących praw konsumenta dotyczy pełnego zamówienia, a nie jego części. Jeżeli zaś Klient podczas jednego zamówienia zakupił 2 rodzaje płytek - ma prawo zatrzymać jeden rodzaj i domagać się zwrotu drugiego.

8. Zwrot  zakupionych towarów jest przyjmowany tylko w całości i tylko na całe opakowania z tej samej dostawy (czyli ta sama tonacja i kalibracja). Zwracany towar należy odesłać do naszego magazynu na adres: ASW DESIGN  00-716 Warszawa ul. Bartycka 175 

9. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu..

10. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym  opakowaniu, bez śladów użytkowania (nie może być używany), nie może być zniszczony musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (, bez śladów transportu, innych naklejek itp.).wraz z kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu kosztów przesyłki, nastąpi na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. W sytuacji gdy podczas zamówienia Sprzedawca zastosował rabat na transport towaru, ale Kupujący oddał część towaru to Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta pełnym kosztem transportu według obowiązującego cennika.)

11. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem wymiarów, odcienia, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.

12. Klientowi kupującemu towar na użytek prowadzonej działalności gospodarczej, który ma wystawioną fakturę VAT nie przysługują prawa przewidziane ustawom dla Konsumentów.

§8  REKLAMACJA PRODUKTU

1. Towary sprzedawane w  www.decogres.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.

2. Reklamacje ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru, lub rozbieżności ilościowych będą uznawane na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem przy odbiorze towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. 

3. Reklamacje należy składać na adres mailowy zamowienia@decogres.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać :

- imię i nazwisko Klienta (w temacie wiadomości konieczny dopisek: "REKLAMACJA?

- nr kontaktowy

- reklamowany towar (ilość sztuk do reklamacji)

- opis wady towaru, lub uszkodzeń  (uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór,      kalibracja/odcień, itp.)

- zdjęcia reklamowanego towaru potwierdzające wadę produktu

-  stan protokołu reklamacyjnego lub listu przewozowego sporządzonego w obecności kuriera i po twierdzonego jego podpisem.

- informacje na temat roszczeń Klienta

- w przypadku płytek ceramicznych zdjęcie symbolu TONO z opakowania umożliwiające wymianę części płytek na takie same jak pozostałe wolne od wad.

4. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem wymiarów, odcienia, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.

5 .Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

7 .W przypadku konieczności odesłania reklamowanej części do nas koszty wysyłki pokrywa kupujący. Koszty przesyłki reklamacyjnej zostaną zwrócone po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Reklamowany towar zostaje wymieniony na pozbawiony wad i wysłany na koszt sklepu do klienta. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu np. braku towaru na stanie następuje zwrot poniesionych kosztów na podane przez klienta konto.

8. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (m.in. rozdarcia, przecięcia ), a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niedbałym użytkowaniem.

9. Tylko wady ukryte podlegają ewentualnej reklamacji.

10. W przypadku odbiorów osobistych należy bezwzględnie sprawdzić towar na miejscu przy odbiorze. Uszkodzenia, wady, niezgodności z zamówieniem stwierdzone przy odbiorze należy spisać w protokole niezgodności opatrzonym podpisem magazyniera i zgłosić w ciągu 24 godzin od momentu odbioru.

11. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

12. Zdjęcia prezentowane na stronie mogą różnić się od oryginału, jest to wynik różnej rozdzielczości oraz kalibracji monitora komputera. Sytuacja ta nie może być to podstawą reklamacji. 

§9  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

6. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@decogres.pl

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 §10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wzór odstąpienia od umowy do pobrania: Formularz Odstąpienia od Umowy